Labdaros ir paramos fondo "Nežudyk" įstatai

[ Atgal ]


1. Bendrosios nuostatos 

     1.1. Labdaros ir paramos fondas „Nežudyk“ (toliau įstatuose vadinamas Fondu) yra savanoriškas ir savarankiškas, ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo.

     1.2. Fondas veikia pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, Labdaros ir paramos įstatymą, Labdaros ir paramos fondų įstatymą, bei kitus Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus ir savo įstatus.

     1.3. Fondo pavadinimas: Labdaros ir paramos fondas „Nežudyk“.

     1.4. Fondo teisinė forma: labdaros ir paramos fondas.

    1.5. Fondo buveinė: Ukmergės g. 194-15, Vilniaus m. Vilniaus m. sav., Lietuvos Respublika.

     1.6. Fondas steigiamas neribotam laikui.

     1.7. Fondo finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. 

  2. Fondo veiklos tikslai,  ir sritys ir rūšys

      2.1. Fondo veiklos tikslai:

     2.1.1. ugdyti eismo dalyvių sąmoningumą;

      2.1.2. ginti vartotojų teises;

      2.1.3. informuoti eismo dalyvius apie saugų eismą keliuose;

      2.1.4. dalyvauti eismo saugumo gerinimo Lietuvos keliuose procese;

      2.1.5. teikti paramą ir / ar labdarą ir nemokamą pagalbą eismo įvykiuose nukentėjusiems žmonėms, jų artimiesiems, globėjams arba vaikams;

      2.1.6. teikti paramą ir / ar labdarą nusikaltimų aukoms;

      2.1.7. remti socialines, ekonomines programas, formuojant organizacines priemones, prielaidas, tradicijas, pilietines iniciatyvas, kad eismo dalyviai būtų aktyvūs sprendžiant eismo saugumo gerinimo klausimus;

      2.1.8. remti neįgalius asmenis, panaudojant jų turimas fizines, intelektualines, organizacinės veiklos galimybes, profesinėmis ir kitomis priemonėmis, rengiant arba (ir) realizuojant užimtumo bei kitus sumanymus, idėjas įgyvendinančius projektus;

      2.1.9. padėti įsidarbinti, perkvalifikuojant darbo netekusius asmenis;

      2.1.10. remti mokslo, kultūros, švietimo, meno, religijos, sporto, sveikatos apsaugos, socialinės globos ir rūpybos plėtojimo programas ir jose dalyvauti;

      2.1.11. remti aplinkos apsaugos ir aplinkos tvarkymo darbų programas ir jose dalyvauti;

      2.1.12. remti istorijos, gamtos, architektūros, kultūros vertybių apsaugos, įamžinimo bei restauravimo darbų programas ir jose dalyvauti;

      2.1.13. remti kaimo, miestelių bei regionų plėtros projektus ir programas;

      2.1.14. remti kitus visuomenei naudingus projektus, programas ir jose dalyvauti;

      2.1.15. tirti ir aiškintis labdaros ir paramos poreikius, padėti juos spręsti;

      2.1.16. skleisti informaciją apie mokslo, technologijų ir technikos pasiekimus.

      2.1.17. vykdyti šviečiamąją, edukacinę, mokslo veiklą, bendradarbiaujant su valstybės ir savivaldybių institucijomis;

      2.1.18. dalyvauti socialiai naudingoje veikloje bei Vyriausybės skelbiamose programose;

      2.1.19. remti kitas visuomenei naudingas ir nesavanaudiškomis pripažintas veiklas;

      2.1.20. rūpintis Fondo materialinę baze ir jos stiprinimu.

      2.2. Fondo veiklos sritys. Fondas, įgyvendindamas savo tikslus, vykdo šią ūkinę – komercinę veiklą  (nurodyta pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių): 

     13.95 Neaustinių medžiagų ir neaustinių medžiagų gaminių ir dirbinių, išskyrus drabužius, gamyba;

     13.99 Kitų, niekur kitur nepriskirtų,  tekstilės gaminių ir dirbinių gamyba;

     14.19 Kitų drabužių siuvimas ir drabužių priedų gamyba;

     17.23 Popierinių raštinės reikmenų gamyba;

     18.11 Laikraščių spausdinimas;

     18.12 Kitas spausdinimas;

     18.13 Parengiamoji spausdinimo ir žiniasklaidos veikla;

     47.78 Kita naujų prekių mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse;

     47.89 Kitų prekių mažmeninė prekyba kioskuose ir prekyvietėse;

     47.91 Užsakomasis pardavimas paštu arba internetu;

     47.99 Kita mažmeninė prekyba ne parduotuvėse, kioskuose ar prekyvietėse;

     58.11 Knygų leidyba;

     58.13 Laikraščių leidyba;

     58.14 Žurnalų ir periodinių leidinių leidyba;

     58.19 Kita leidyba;

     58.29 Kita programinės įrangos leidyba;

     59.11 Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų gamyba;

     59.13 Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų platinimas;

     59.14 Kino filmų rodymas;

     59.20 Garso įrašymas ir muzikos įrašų leidyba;

     62.02 Kompiuterių konsultacinė veikla;

     62.03 Kompiuterinės įrangos tvarkyba;

     62.09 Kita informacinių technologijų ir kompiuterių paslaugų veikla;

     63.11 Duomenų apdorojimo, interneto serverių paslaugų (prieglobos) ir susijusi veikla;

     63.99 Kita, niekur kitur nepriskirta, informacinių paslaugų veikla;

     70.22 Konsultacinė verslo ir kito valdymo veikla;

     73.11 Reklamos agentūrų veikla;

     73.20 Rinkos tyrimas ir viešosios nuomonės apklausa;

     74.20 Fotografavimo veikla;

     85.59 Kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas;

     88.99 Kita, niekur kitur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo veikla;

     93.19 Kita sportinė veikla.

     95.11 Kompiuterių ir išorinės įrangos remontas;

     95.29 Kitų asmeninių ir namų ūkio reikmenų taisymas;

       2.3. Fondas turi teisę vykdyti veiklą Lietuvos Respublikoje ir užsienyje. Licencijuojamą arba nustatyta tvarka vykdomą veiklą Fondas vykdo tik gavęs atitinkamus leidimus.

       2.4. Siekdamas savo tikslų, Fondas bendradarbiauja su Lietuvos ir užsienio valstybių valstybinėmis įstaigomis, tarptautinėmis organizacijomis ir pavieniais asmenimis, skatina juos įvairiais būdais remti fondo veiklą. 

3. Fondo dalininkų teisės ir pareigos

     3.1. Fondo dalininkas turi teisę:

     3.1.1. dalyvauti ir balsuoti visuotiniame Fondo dalininkų susirinkime (toliau – Susirinkime);

     3.1.2. susipažinti su Fondo dokumentais ir gauti visą Fondo turimą informaciją apie jo veiklą;

     3.1.3. savo kaip dalininko teises perleisti kitiems asmenims;

       3.1.4. bet kada išstoti iš Fondo;

       3.1.5. kitas teisės aktuose numatytas teises.

     3.2. Fondo dalininkai turi šias pareigas:

           3.2.1. kasmet skirti Fondui materialinę paramą arba teikti jam nemokamas paslaugas; 
           3.2.2. vykdyti Susirinkimo sprendimus ir laikytis šių įstatų.

4. Dalininkų išstojimo, pašalinimo tvarka ir dalininko teisių suteikimo rėmėjams tvarka

     4.1. Fondo dalininkai gali bet kada išstoti iš Fondo, įteikdami rašytinį pranešimą apie išstojimą Fondo direktoriui.

     4.2. Fondo dalininkai gali būti pašalinti iš Fondo Susirinkimo sprendimu, jei: (i) 6 (šešis) mėnesius iš eilės nevykdo įsipareigojimų Fondui; (ii) sąmoningai pažeidinėja Fondo įstatus; (iii) nevykdo Susirinkimo sprendimų; (iv) savo veikla kompromituoja Fondą; (v) nedalyvauja Fondo veikloje.

     4.3. Dalininkui išstojus iš Fondo ar dalininką pašalinus iš Fondo, jo įnašai ar kitaip Fondo nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami.

     4.4. Fondo dalininko teisės gali būti suteiktos Fondo rėmėjams, skyrusiems ar įsipareigojantiems skirti Fondui ne mažiau nei 10 000 Lt (dešimt tūkstančių litų) piniginių lėšų ir / ar ne mažiau nei 10 000 Lt (dešimt tūkstančių litų) vertės turtą (pastatų, įrengimų, transporto priemonių ir kt.) ir / ar paslaugas, kurių vertė būtų ne mažesnė kaip 10 000 Lt (dešimt tūkstančių litų).

     4.5. Dalininkų ir rėmėjų įnašų vertinimo tvarka bus nustatyta atskiru susirinkimo patvirtintu dokumentu.

     4.6. Dalininko pašalinimo klausimą bei dalininko teisių suteikimo rėmėjui klausimą Susirinkime turi teisę inicijuoti bet kuris dalininkas ar Fondo direktorius.

     4.7. Jeigu dalininkas yra vienas asmuo, jis gali atsisakyti dalininko statuso ir dalininko teises suteikti rėmėjui (rėmėjams). Toks dalininko atsisakymas būti dalininku ir dalininko statuso suteikimas rėmėjui (rėmėjams) turi būti įforminami rašytine forma. 

5. Fondo organai

      5. Fondo organai yra Susirinkimas ir vienasmenis valdymo organas – Fondo direktorius. 

  6. Visuotinis dalininkų susirinkimas 

      6.1. Susirinkimas yra aukščiausias Fondo organas.

      6.2. Susirinkimas:

      6.2.1. keičia Fondo įstatus;

      6.2.2. priima sprendimus dėl dalininkų pašalinimo iš Fondo;

      6.2.3. suteikia dalininko teises Fondo rėmėjams;

      6.2.4. pritaria dalininko teisių perleidimui kitiems asmenims;

      6.2.5. renka (skiria) ir atšaukia Fondo direktorių bei skiria jam atlyginimą;

      6.2.6. renka (skiria) ir atšaukia Fondo revizorių (auditorių);

      6.2.7. tvirtina Fondo metinę finansinę atskaitomybę;

      6.2.8. priima sprendimą dėl Fondo pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo);

      6.2.9. priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu, išskyrus juridinius asmenis, kurių civilinė atsakomybė už juridinių asmenų prievoles yra neribota.

      6.3. Susirinkimas sprendžia ir kitus įstatymuose bei šiuose įstatuose  Susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus, kurie nėra priskirti valdymo organų kompetencijai. 
            6.4. Susirinkimas gali pavesti 6.2.6 ir 6.2.9 punktuose numatytus klausimus spręsti Fondo direktoriui. Toks pavedimas gali būti vienkartinis arba nuolatinis. Pavedimas Fondo direktoriui spręsti 6.2.6 ir / ar 6.2.9 punktuose numatytus klausimus ar tokio pavedimo atšaukimas yra įforminamas Susirinkimo sprendimu.

      6.5. Susirinkime sprendžiamojo balso teisę turi visi Fondo dalininkai. Vienas dalininkas Susirinkime turi vieną balsą. Jei Fondo dalininkas yra vienas asmuo, jo rašytiniai sprendimai prilygsta Susirinkimo sprendimams.

      6.6. Susirinkimas šaukiamas Fondo direktoriaus arba 1/5 dalininkų iniciatyva. Susirinkimo sušaukimo teisę turintys dalininkai rašytinį prašymą, su siūloma Susirinkimo darbotvarke, pateikia Fondo direktoriui. Susirinkimas turi būti sušauktas ne vėliau kaip 3 (tris) mėnesius nuo prašymo sušaukti Susirinkimą gavimo dienos. Informaciją apie šaukiamą Susirinkimą ne vėliau kaip likus 20 (dvidešimt) dienų iki Susirinkimo dienos Fondo direktorius privalo pranešti kiekvienam dalininkui registruotu laišku (su patvirtinimu apie tokio laiško įteikimą), arba kiekvienam dalininkui asmeniškai pasirašytinai, arba apie šaukiamą Susirinkimą paskelbia viešai dienraštyje „Lietuvos rytas“. Susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant minėto 20 (dvidešimt) dienų termino, jeigu visi balsavimo teisę turintys asmenys su tuo raštiškai sutinka.

     6.7. Pranešime apie Susirinkimo sušaukimą turi būti nurodyta:

     6.7.1. susirinkimo data, vieta ir laikas;

     6.7.2. susirinkimo darbotvarkės projektas.

     6.8. Susirinkimo darbotvarkės projektas gali būti tikslinamas, bet ne vėliau kaip likus 7 dienoms iki Susirinkimo. Dalininkai turi teisę reikalauti, kad į darbotvarkę būtų įtraukti jų siūlomi klausimai.

     6.9. Ne vėliau kaip likus 7 dienoms iki Susirinkimo pradžios dalininkams turi būti sudaryta galimybė susipažinti su dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke.

      6.10. Susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 Fondo dalininkų. Susirinkimo sprendimas, išskyrus 6.2.1 ir 6.2.8 punktuose nurodytus sprendimus, laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių Fondo dalininkų balsų „už“ negu „prieš“ (asmenys, balsuodami susilaikę, neskaičiuojami, tai yra jie laikomi balsuojant nedalyvavusiais asmenimis). Šių įstatų 6.2.1 ir 6.2.8 punktuose nurodytiems Susirinkimo sprendimams priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 Susirinkime dalyvaujančių Fondo dalininkų balsų.

      6.11. Jeigu Susirinkime nėra kvorumo, per 15 (penkiolika) dienų nuo neįvykusio Susirinkimo dienos turi būti šaukiamas pakartotinis Susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio Susirinkimo darbotvarkės klausimais. Pakartotiniam susirinkimui netaikomi kvorumo reikalavimai; apie pakartotinį Susirinkimą ir jo darbotvarkę Fondo dalininkai informuojami 6.6 punkte nustatyta tvarka ne vėliau kaip likus 10 (dešimt) dienų iki pakartotinio Susirinkimo dienos. Susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant minėto 10 (dešimties) dienų termino, jeigu visi balsavimo teisę turintys asmenys su tuo raštiškai sutinka.

      6.12. Įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka Susirinkimas gali būti šaukiamas teismo sprendimu, jei jis nebuvo sušauktas Fondo įstatų nustatyta tvarka ir dėl to į teismą kreipėsi Fondo dalininkas.

      6.13. Eilinis Susirinkimas šaukiamas kasmet ne vėliau kaip per 4 (keturis) mėnesius nuo finansinių metų pabaigos. 

7. Fondo direktorius 

      7.1. Fondo direktorius – yra vienasmenis Fondo valdymo organas, kurį 5 (penkių) metų kadencijai paprasta dalyvaujančių Susirinkime balsų dauguma renka (skiria) Susirinkimas. Fondo direktoriaus kadencijų skaičius neribojamas.

      7.2. Fondo direktorius atstovauja Fondui, esant santykiams su trečiaisiais asmenimis, taip pat sudaro sandorius Fondo vardu.

      7.3. Fondo direktorius:

      7.3.1. sudaro ir teikia Susirinkimui tvirtinti Fondo finansinę atskaitomybę;

      7.3.2. šaukia Susirinkimą;

      7.3.3. priima į darbą ir atleidžia iš jo darbuotojus bei sudaro darbo sutartis;

      7.3.4. rengia ir pateikia Susirinkimui Fondo veiklos ataskaitą;

      7.3.5. skirsto lėšas labdarai ir paramai;

      7.3.6. tvirtina turtinių įnašų įvertinimą;

      7.3.7. analizuoja Fondo veiklos rezultatus, pajamų ir išlaidų sąmatas, revizijų, inventorizacijos ir kitus vertybių apskaitos duomenis;

      7.3.8. skelbia ir organizuoja viešos informacijos paskelbimą;

      7.3.9. organizuoja savanoriškus darbus Vyriausybės nustatyta tvarka;

      7.3.10. priima sprendimus dėl filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo, tvirtina jų nuostatus ir skiria / atleidžia jų vadovus;

      7.3.11. sprendžia kitus įstatymuose, kituose teisės aktuose bei Fondo įstatuose Fondo direktoriui priskirtus klausimus.

     7.4. Fondo direktorius rengia Fondo metinę veiklos ataskaitą ir pateikia ją Susirinkimui ne vėliau kaip likus 30 (trisdešimt) dienų iki eilinio Susirinkimo dienos. 

8. Fondo veiklos kontrolė

      8.1. Fondas privalo kartą per metus atlikti finansinės veiklos patikrinimus. Juos atlieka revizorius (auditorius), kurį dvejų metų laikotarpiui renka Susirinkimas arba jo įgaliotas Fondo direktorius. Revizoriumi (auditoriumi) gali būti fizinis arba juridinis asmuo, bet ne steigėjas ar dalininkas ir ne valdymo organo narys ar Fondo darbuotojas.

      8.2. Revizorius (auditorius) privalo:

      8.2.1. tikrinti Fondo metinę finansinę atskaitomybę ir kitus finansinės veiklos dokumentus;

      8.2.2. Susirinkimo ir Fondo direktoriaus pavedimu atlikti Fondo finansinės veiklos patikrinimus;

      8.2.3. artimiausiame Susirinkime pranešti apie patikrinimų metu nustatytus pažeidimus.

      8.3. Fondo direktorius privalo pateikti revizoriui (auditoriui) jo reikalaujamus buhalterinės apskaitos dokumentus.

      8.4. Už darbą revizoriui (auditoriui) Fondas gali mokėti atlyginimą. Atlyginimo dydį arba apmokėjimo už darbą sąlygas nustato Susirinkimas. 

9. Filialų ir atstovybių steigimo ir likvidavimo tvarka

      9.1. Sprendimus dėl Fondo filialų ir atstovybių steigimo, jų nuostatų tvirtinimo bei jų veiklos nutraukimo priima Fondo direktorius. Fondo filialų ir atstovybių vadovus skiria ir atšaukia Fondo direktorius. 

10. Fondo reorganizavimo ir likvidavimo tvarka

      10.1. Fondas reorganizuojamas ir likviduojamas Civilinio kodekso nustatyta tvarka.

      10.2. Tuo pačiu metu Fondas negali būti ir reorganizuojamas, ir pertvarkomas.

      10.3. Fondas negali būti pertvarkomas į politinę partiją ar politinę organizaciją.

      10.4. Fondas gali būti reorganizuotas Susirinkimo sprendimu.

      10.5. Sprendimas dėl Fondo reorganizavimo gali būti priimtas tik praėjus 30 (trisdešimt) dienų nuo viešo paskelbimo apie reorganizavimo sąlygų sudarymą. Sprendimu dėl Fondo reorganizavimo turi būti patvirtintos reorganizavimo sąlygos ir pakeisti ar priimti nauji steigimo dokumentai.

      10.6. Fondo likvidavimo pagrindas turi būti:

  10.6.1. Susirinkimo sprendimas nutraukti Fondo veiklą; 
  10.6.2. teismo sprendimas likviduoti Fondą už įstatymų nustatytus teisės pažeidimus.

      10.7. Susirinkimas, nusprendęs (nutaręs) likviduoti Fondą, skiria likvidatorių ir nustato jo įgaliojimus. Paskyrus likvidatorių, Fondas įgyja likviduojamojo Fondo statusą, valdymo organai netenka įgaliojimų valdyti Fondą, jų funkcijas atlieka likvidatorius.

      10.8. Be kitų Labdaros ir paramos fondų įstatyme ir Civiliniame kodekse nustatytų pareigų, Fondo likvidatorius privalo:

      10.8.1. viešai paskelbti šiuose įstatuose nurodytame dienraštyje apie Fondo likvidavimą ir pateikti juridinių asmenų registrui dokumentus, patvirtinančius sprendimą likviduoti Fondą bei duomenis apie likvidatorių;

      10.8.2. sudaryti likvidavimo laikotarpio pradžios balansą;

      10.8.3. perduoti likusį Fondo turtą Labdaros ir paramos fondų įstatymo nustatyta tvarka;

      10.8.4. sudaryti Fondo likvidavimo aktą. Likvidavimo akte aprašoma likvidavimo eiga ir patvirtinama, kad atlikti visi su likvidavimu susiję veiksmai;

      10.8.5. perduoti dokumentus saugoti Archyvų įstatymo nustatyta tvarka;

      10.8.6. pateikti juridinių asmenų registro tvarkytojui Fondo likvidavimo aktą ir kitus dokumentus, reikalingus Fondui išregistruoti. 

11. Dokumentų pateikimo dalininkams tvarka

     11.1. Fondo dalininkas turi teisę susipažinti su Fondo dokumentais ir gauti visą Fondo turimą informaciją apie jo veiklą.

     11.2. Dalininkui raštu paprašius, Fondas ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo prašymo gavimo dienos privalo sudaryti dalininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti kopijas šių dokumentų: Fondo įstatų, metinės finansinės atskaitomybės ataskaitų, Fondo veiklos ataskaitų, revizoriaus (auditoriaus) išvadų bei revizijos (audito) ataskaitų, Susirinkimų protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti Susirinkimo sprendimai, dalininkų sąrašų, Fondo direktoriaus sprendimų ir bet kurių kitų Fondo dokumentų.

     11.3. Dalininkui raštu paprašius informacijos apie Fondo veiklą, Fondas per 14 (keturiolika) dienų nuo prašymo gavimo dienos privalo pateikti Fondo direktoriaus pasirašytą išsamų atsakymą į dalininko pateiktus klausimus bei suteikti visą kitą informaciją, susijusią su dalininko pateiktais klausimais.

     11.4. Fondo dokumentai, jų kopijos ar kita informacija dalininkams turi būti pateikiama neatlygintinai.

     11.5. Už Fondo dokumentų ir kitos informacijos pateikimą dalininkams, juridinių asmenų registrui ir kitiems asmenims atsakingas Fondo direktorius. 

12. Pranešimų skelbimo tvarka

      12.1. Fondas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais ir terminais pranešimus skelbia dienraštyje „Lietuvos rytas“.

      12.2. Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais Fondo pranešimai ir dokumentai, su kuriais turi būti supažindinami dalininkai ir kiti asmenys, siunčiami registruotu laišku arba įteikiami asmeniui pasirašytinai. Esant būtinumui, pranešimai gali būti perduoti el.paštu ar faksu, po to juos išsiunčiant registruotu laišku ar įteikiant asmeniui pasirašytinai.

      12.3. Už pranešimų išsiuntimą laiku yra atsakingas Fondo direktorius.

      12.4. Dalininkams pranešimai siunčiami tuo adresu, kuris yra paskutinis įrašytas dalininkų sąraše. Dalininkas privalo iš anksto informuoti Fondą apie adreso (buveinės) pasikeitimą. Kitiems asmenims pranešimai siunčiami paskutiniu jų nurodytu adresu.

      12.5. Jei dalininko ar kitų asmenų nepavyksta informuoti šių įstatų nustatyta tvarka, tai toks pranešimas turi būti paskelbtas dienraštyje „Lietuvos rytas“. 

  13. Fondo pajamų šaltiniai ir lėšų, pajamų bei turto naudojimo tvarka

     13.1. Fondui nuosavybės teise gali priklausyti turtas, teisėtai įgytas įstatuose numatytai veiklai vykdyti.

     13.2. Fondo turtas yra atskirtas nuo dalininkų turto.

     13.3. Fondo pajamų šaltiniai:

     13.3.1. parama gautos lėšos ar kitas turtas;

     13.3.2. dalininkų įnašai ir kitu būdu skiriamos lėšos;

     13.3.3. rėmėjų dovanos (aukos), jų skiriamos lėšos bei kitas turtas;

     13.3.4. turtas, atitenkantis Fondui pagal testamentą;

     13.3.5. kredito įstaigų palūkanos, mokamos už jose saugomas lėšas;

     13.3.6. Fondui priklausančių įmonių ir įmonių, kurių dalyviu yra Fondas, pelnas;

     13.3.7. lėšos ir turtas, skiriami tiksliniams projektams ir programoms iš analogiškų fondų, programų ar projektų;

     13.3.8. pajamos už parduotą ar išnuomotą Fondo turtą;

     13.3.9. pajamos, gautos iš Fondo renginių bei už atliktas paslaugas;

     13.3.10. kitos teisėtai įgytos lėšos.

     13.4. Dalininkų ir rėmėjų įnašus gali sudaryti pinigai, turtas (pastatai, įrengimai, transporto priemonės ir kt.) ir paslaugos.

     13.5. Fondas pinigus, gautus kaip paramą, taip pat kitus negrąžintinai gautus pinigus ir kitą turtą naudoja juos davusio asmens nurodytiems tikslams, jei asmuo tokius tikslus nurodė. Fondas negali priimti pinigų ar kito turto, jei duodantis asmuo nurodo juos panaudoti kitiems tikslams, negu Fondo įstatuose nustatyta.

     13.6. Fondas atsisako priimti potencialių rėmėjų lėšas ar turtą, jei tuo naudodamiesi rėmėjai ar jų grupė gali daryti įtaką Fondo veiklai ar kitų asmenų naudai.

     13.7. Fondo rėmėjas gali nustatyti jo skirtų lėšų (turto) naudojimo sritis, bet tik Fondo įstatuose numatytai veiklai. Rėmėjo prašymu Fondas privalo teikti informaciją, reikalingą kontroliuoti, kaip Fondas vykdo rėmėjo nustatytas sąlygas.

     13.8. Paramai gautas lėšas ir turtą Fondas gali naudoti tik šiuose įstatuose numatytai veiklai vykdyti.

     13.9. Fondas turi teisę dalį pajamų naudoti tokiems tikslams:

     13.9.1. administravimo išlaidoms ir Fondo veiklai plėtoti;

     13.9.2. Fondui priklausančioms įmonėms steigti ir vystyti.

     13.10. Fondo lėšos kaupiamos ir saugomos kredito įstaigose. 
 

14. Baigiamosios nuostatos

      14.1. Fondo įstatai gali būti keičiami Susirinkimo sprendimu, priimtu 2/3 Susirinkime dalyvaujančių dalininkų balsų dauguma. Pakeisti įstatai įsigalioja nuo jų įregistravimo juridinių asmenų registre.

      14.2. Įstatai surašomi ir pasirašomi 3 (trimis) egzemplioriais.

      Fondo įstatai pasirašyti 2008 m. sausio 22 d.  
 

Steigėjų vardu,

Saulius Balčas